สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Physics Program
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ
Assistant Professor Eleeyah Saniso
สาขาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
https://goo.gl/HCHCza

การศึกษา @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- ปริญญาเอก

ปร.(เทคโนโลยีพลังงาน)
Ph.D. (Energy Technology)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
(King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand)
- ปริญญาโท
วท.(ฟิสิกส์), 2549
M.Sc. (Physics), 2006
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU)
(Prince of Songkla UniversityThailand)
- ปริญญาตรี
กษ.(วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์), 2547
B.Ed. (Science - Physics), 2004
มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU)
(Thaksin University, Thailand)
 
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
- เทคโนโลยีการอบแห้ง 
   (อาหารและผลผลิตทางการเกษตรแสงอาทิตย์ ชีวมวล ไฟฟ้า)
- เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
   (พลังงานน้ำและพลังงานลมผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋ว)
- การจำลองด้วยคอมผิวเตอร์ 
  (Computational Fluid Dynamics, CFD)
 

ประสบการณ์ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
    - อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย    
            สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
            มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (2551 - ปัจจุบัน)
    - อาจารย์อัตราจ้าง                              
            สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
            มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (2550 - 2551)
    - นักวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์)       
            ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
            มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (2550)
    - ผู้ช่วยสอน (TA) ปฏิบัติการฟิสิกส์
            ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548 - 2549)
    - อาจารย์พิเศษ (วิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ : ม.ปลาย)
            โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ 
            อ.บางกล่ำ จ.สงขลา (2548 - 2550)
    - อาจารย์พิเศษ (วิชาวิทยาศาสตร์-ประถมศึกษาและ ม.ต้น)
            ศูนย์กวดวิชาด๊อกเตอร์ติวเตอร์ (โยธาทิพย์) 
            อ.เมือง จ.ยะลา (2548 - 2550)
    - อาจารย์พิเศษ (วิชาฟิสิกส์ : ม.ปลาย)
            ศูนย์กวดวิชาด๊อกเตอร์ติวเตอร์ (โยธาทิพย์) 
            อ.เมือง จ.ยะลา (2548 - 2553) 
    - อาจารย์พิเศษ (วิชาคณิตศาสตร์ : ม.ปลาย)
            ศูนย์กวดวิชาด๊อกเตอร์ติวเตอร์ (โยธาทิพย์) 
            อ.เมือง จ.ยะลา (2553)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด