สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ