สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Physics Program
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ ดร.ดาริกา จาเอาะ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

 

ดร. ดาริกา จาเอาะ

Dr. Darika Jaaoh

Email: darika.j@yru.ac.th

Telephone: +66-89-465-3695

Education Background: - Bachelor of Science in Education (Physics) (2004) Prince of Songkla University

Master of Science (Polymer Physics) (2009) Prince of Songkla University - Doctor of Philosophy (Physics) (2015) Prince of Songkla University

รางวัลที่ไดรับ -. "First Paper Award" Best Paper Award at the 1st International conference on Advanced Material, Structures and Mechanical Engineering South Korea (2014) หัวของานวิจัย: - Electrostriction of Polyurethane and Natural Rubber Composites

ทุนวิจัยที่ไดรับ: - ทุนอุดหนุนการวิจัยงบบํารุงการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจําปงบประมาณ 2560  

 

>> อ่านเพิ่มเติม<<

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด