สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง          (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานในระหว่างวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยใช้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อประเมิน ตัวบ่งชี้ทั้งปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์  โดยสาระสำคัญในรายงานฉบับนี้ คือประวัติความเป็นมาผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา ผลการประเมินตนเอง    ในหมวดต่างๆ สรุปผลการประเมินตนเอง และผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา

           ผลของการประเมินตนเองในรายงานฉบับนี้ เป็นเครื่องชี้ความสำเร็จในภาพรวมของหลักสูตร  ซึ่งหลักสูตรตระหนักในความสำคัญและพร้อมที่จะนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่นักศึกษา สังคม และชุมชนต่อไป

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่