สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นำเสนองานวิจัย(สอบ)ของนักศึกษาสาขาฟิสิกส์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 ได้สอบนำเสนองานวิจัยในรายวิชาโครงงานวิจัย 2 เพื่อรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ณ ห้องบรรยายหลักสูตรฟิสิกส์ โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา

แกลเลอรี่