สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 สาขาวิชาฟิสิกส์ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้กับนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตรงและเตรียมตัวก่อนสู่สังคมการปฏิบัติงานจริงต่อไป โดยมี วิทยากร  นายฮูเซ็ง ชายดานา และนางสาวนัสรีนา เจะมะ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่