สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สาขาวิชาฟิสิกส์จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์

เมื่อวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 สาขาวิชาฟิสิกส์จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ด้านกิจกรรมอบรมความรู้ด้านดาราศาสตร์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาให้มีศักยภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นิแวเต๊ะ หะยีวามิง อาจารย์ดาราศาสตร์และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏนี จ.ปัตตานี มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แกลเลอรี่