สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ศึกษาดูงานดานด้านชุดปฏิบัติการทดลองรายวิชาอุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์

 วันที่ 9 -13กรกฏาคม 2561 สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตรโดย อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ ประธานหลักสูตร และคณะฯ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน16 คน พร้อมนำอุปกรณ์การทดทดลองด้านรายวิชาอุณหพลศาสตร์ ของหลักสูตรไปทดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ มหาวิทยาัลยราชภัฏนครศรีธรรมราชและ ศูนย์นาโนเทค จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีวิทยากรแนะนำ คณาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ จากมาหาวิทยาัลยราชภัฏนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าเฉพาะทางของบริษัท อิมพีเรียล ได้ให้คำแนะนำ ร่วมทดสอบกับนักศึกษา โดยมีชุดการทดลองดังนี้

1. ชุดปฏิบัติการสมมูลกลความร้อน  2.ชุดปฏิบัติการแผ่รังสีความร้อน  3.ชุดปฏิบัติการทดลองการขยายตัวความร้อนเชิงเส้น 4.ชุดปฏิบัติการทดลองอะเดียบาติกเช่อมต่อคอมพิวเตอร์ 5.ชุดปฏิบัติการทดลองใจโรโสคป 

แกลเลอรี่