สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Physics Program
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นิเทศน์สหกิจศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ณ บริษัท นารา วิสหกิจเพื่อสังคม จำกัด

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาบีดีน ดะแซสาเมาะ และ อาจารย์ ดร.ดาริกา จาเอาะ ได้นิเทศน์สหกิจศึกษานักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม  จำนวน 3 คน  ประกอบด้วย 1 นางสาวนูรีตา ซู  2.นางสาวนูรอิลมี เปาะโฮะ และ3.นางสาวอาอีซ๊ะ มามะ ชั้นปีที่ 4 เข้ารับการฝึกสหกิจศึกษา ณ บริษัท นารา วิสหกิจเพื่อสังคม จำกัด

แกลเลอรี่