สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Physics Program
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นิเทศน์สหกิจศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาบีดีน ดะแซสาเมาะ และ อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ ได้นิเทศน์สหกิจศึกษานักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม  จำนวน 4 คน  ประกอบด้วย 1 นายอิสมาแอล กาแม 2.นายไฟศอล หะยีดือเร๊ะ 3.นายยาเซร์ ดือราแม และ4.นายอับดุลเราะมัน ยีหะมะ ชั้นปีที่ 4 เข้ารับการฝึกสหกิจศึกษา ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จ.สงขลา

แกลเลอรี่