สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้าร่วมงานประชุมวิชาการพร้อมนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายในหัวข้อ การศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในกระบวนการผลิตเอทานอลจากเปลือกสับปะรด ในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 CONFERENCE ON ENERGY NETWORK OF THAILAND  วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

แกลเลอรี่