สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รายงานกระชุมหลักสูตรฟิสิกส์

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 อาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาฟิสิกส์เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาหลักสูตร โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1.งบประมาณคงเหลือในแต่ละโครงการ 2. การฝึกงานและสหกิจ 3. ทวนสอบ 4. ปรับพื้นฐานด้านฟิสิกส์ 5.งานวิจัยเฉพาะทาง 6. SAR 7.ภาระงานการเรียนการสอน 1/2560 8.สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 9. การพัฒนาหลักสูตร เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ห้อง 09-210 ห้องประชุมหลักสูตรสาขาฟิสิกส์

แกลเลอรี่