สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ 2560

นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ทุกชั้นปี ได้จัดกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์ ปี2560 โดยบรรยากาศในงานมีกรรมดังนี้ 

1. ร่วมละศิลอดร่วมกันระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษา

2. ร่วมฟังบรรยายธรรมโดยวิทยากรจากภายนอก 

3.กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี

แกลเลอรี่