หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

โครงสร้างหลักสูตร

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

          โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

  1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไม่น้อยกว่า

15

หน่วยกิต

           1.1.1 วิชาบังคับ

 

12

หน่วยกิต

           1.1.2 วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

         1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

            1.2.1 วิชาบังคับ 

 

3

หน่วยกิต

            1.2.2 วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

      1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

            1.3.1 วิชาบังคับ

 

3

หน่วยกิต

            1.3.2  วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

       1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ

 

 

 

             1.4.1  คณะครุศาสตร์

 

3

หน่วยกิต

             1.4.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

3

หน่วยกิต

             1.4.3 คณะวิทยาการจัดการ

 

3

หน่วยกิต

          1.4.4 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร            

 

3

หน่วยกิต

 2.หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

90-105

หน่วยกิต

      2.1 พื้นฐานวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า

30-38

หน่วยกิต

          2.1.1 พื้นฐานวิชาชีพทางสาธารณสุข

 

30

หน่วยกิต

2.1.2  พื้นฐานวิชาชีพเฉพาะแขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

 

8

หน่วยกิต

           2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับทางสาธารณสุข

 

16

หน่วยกิต

           2.2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับเฉพาะแขนง

 

 

 

        1.แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

32

หน่วยกิต

        2.แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

39

หน่วยกิต

          2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะแขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

          2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะแขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

          2.5) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา      

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต