หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

วันที่ 7 มกราคม 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์จัดอบรมเรื่อง "การบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล" ให้กับนักศึกษาแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม และแขนงอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ในวันที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมที่ 21 จัดกิจกรรมเสริมสุขภาพ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพและการส่งเสริมสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม และแขนงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1 อบรมเรื่อง "การบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล" ให้กับนักศึกษาแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม และแขนงอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีอาจารย์ ดร.เมธิยา หมวดฉิม เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมครั้งนี้ ทางหลักสูตรขอขอบพระคุณ นายอนุรัตน์ ไชยนุราช ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรมอบความรู้ให้กับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ด้วยค่ะ

แกลเลอรี่