หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบหลักสูตร เรื่อง การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพท์การเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบหลักสูตร เรื่อง การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพท์การเรียนรู้  (Outcome Based Education : OBE) ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

แกลเลอรี่