หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

วันที่6มีนาคม2566 หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์จัดอบรมเรื่อง สุขาภิบาลอาหาร ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

วันที่ 6 มีนาคม 2566 : สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโนยีและการเกษตร จัดโครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะเพื่อวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร มารีนี โด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา บรรยายเรื่อง การจัดการสุขาภิบาลอาหาร ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมี อ.ดร.เมธิยา หมวดฉิม ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

แกลเลอรี่