หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แผนการศึกษา

  1. แผนการศึกษา
  1. แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6  หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

14120101

คณิตศาสตร์

3(3-0-6)

14120102

ฟิสิกส์พื้นฐาน

3(2-2-5)

14120103

เคมีทั่วไป

3(2-2-5)

14120104

ชีววิทยา

3(2-2-5)

14120105

หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

3(2-2-5)

รวม

21 หน่วยกิต

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6  หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

14120106

ชีวเคมี

3(2-2-5)

14120107

จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา

3(2-2-5)

14120108

ชีวสถิติ

3(3-0-6)

14122111

พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

3(2-2-5)

14120112

วิทยาการระบาด และการป้องกันควบคุมโรค

3(2-2-5)

รวม

21 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6  หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

14120209

กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา

3(2-2-5)

14120213

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

3(2-2-5)

14122220

สุขาภิบาลอาหาร

3(2-2-5)

14122221

การจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

 

3  หน่วยกิต

รวม

21 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6  หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

34122218

การจัดการน้ำเสียสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ

6(4-4-10)

14122222

การจัดการน้ำสะอาด

3(2-2-5)

14122224

กฎหมายสำหรับนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

 

3  หน่วยกิต

รวม

21 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6  หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

14120314

ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์

1(1-0-2)

14120316

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

3(2-2-5)

14122323

โรคติดต่อไม่ติดต่อและการจัดการควบคุมสัตว์นำโรค

3(2-2-5)

14122325

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ

2(2-0-4)

14122326

พิษวิทยา และการประเมินความเสี่ยง

3(2-2-5)

รวม

18 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

34122319

การจัดการเหตุรำคาญภายในชุมชน

6(4-4-10)

14120315

การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์

2(1-2-3)

14120357

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข

1(1-0-2)

กลุ่มวิชาชีพเลือก

6  หน่วยกิต

รวม

14-15 หน่วยกิต

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

14120410

การบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3(0-6-3)

14120417

สัมมนาทางสาธารณสุขศาสตร์

1(0-2-1)

รวม

4 หน่วยกิต

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

14122458

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอนามัยสิ่งแวดล้อม

5(450)

หรือ

 

 

14122460

สหกิจศึกษาทางอนามัยสิ่งแวดล้อม

6(600)

รวม

5-6 หน่วยกิต

 

 

  1. แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6  หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

14120101

คณิตศาสตร์

3(3-0-6)

14120102

ฟิสิกส์พื้นฐาน

3(2-2-5)

14120103

เคมีทั่วไป

3(2-2-5)

14120104

ชีววิทยา

3(2-2-5)

14120105

หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

3(2-2-5)

รวม

21 หน่วยกิต

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6  หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

14120213

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

3(2-2-5)

14120209

กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา

3(2-2-5)

14113241

วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3(2-2-5)

14113243

พิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

 

3  หน่วยกิต

รวม

21 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6  หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

14113242

เศรษฐศาสตร์ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2(2-0-4)

14113244

การสุ่มเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างในงานด้านอาชีวอนามัย

3(2-2-5)

14113246

การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย  

3(2-2-5)

 

 

กลุ่มวิชาชีพเลือก

3  หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

 

3  หน่วยกิต

รวม

20 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6  หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

14120314

ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์

1(1-0-2)

14120316

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

3(2-2-5)

34113347

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและการตรวจวัดภาคสนาม

6(4-4-10)

14113350

หลักความปลอดภัยในการทำงาน

3(2-2-5)

รวม

19 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

14120315

การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์

2(1-2-3)

34113348

เทคโนโลยีความปลอดภัยและการจัดการอัคคีภัย

6(4-4-10)

14113349

อาชีวเวชศาสตร์

3(3-0-6)

14113351

การระบายอากาศในอุตสาหกรรม

3(2-2-5)

14113352

การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการทำงาน

3(2-2-5)

14120357

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข

1(1-0-2)

รวม

17-18 หน่วยกิต

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  1

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

14120410

การบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

3(0-6-3)

14120417

สัมมนาทางสาธารณสุขศาสตร์

1(0-2-1)

14113454

กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3(3-0-6)

14113455

มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

14113456

การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

 

กลุ่มวิชาชีพเลือก

3  หน่วยกิต

รวม

16 หน่วยกิต

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

14113459

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5(450)

หรือ

 

 

14113461

สหกิจศึกษาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

6(600)

รวม

5-6 หน่วยกิต

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6  หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

14120106

ชีวเคมี

3(2-2-5)

14120107

จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา

3(2-2-5)

14120108

ชีวสถิติ

3(3-0-6)

14122111

พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

3(2-2-5)

14120112

วิทยาการระบาด และการป้องกันควบคุมโรค

3(2-2-5)

รวม

21 หน่วยกิต