หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล นักอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือนักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของราชการ ได้แก่

 1. กระทรวงสาธารณสุข
  1. กรมอนามัย
 • สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (ส่วนกลาง)
 • สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ (ส่วนกลาง)
 • กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (ส่วนกลาง)
 • ศูนย์อนามัย (ส่วนภูมิภาค)
  1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด
  2. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลจังหวัด/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  3. กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (ส่วนกลาง)
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (ส่วนภูมิภาค)
 1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กรมควบคุมมลพิษ (ส่วนกลาง)
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส่วนกลาง)
 • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส่วนกลาง)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส่วนกลาง)
 • สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (ส่วนภูมิภาค)
 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)
 1. กระทรวงอุตสาหกรรม
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ส่วนกลาง)
 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)
 1. กระทรวงมหาดไทย
  1. สำนักงานเทศบาลนคร/เมือง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศบาล)
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (เทศบาล)
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 1. กรุงเทพมหานคร
 • สำนักอนามัย
  • สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  • กองสุขาภิบาลอาหาร
 • สำนักสิ่งแวดล้อม
  • สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  • กองกำจัดมูลฝอย
  • กองจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง
 • สำนักงานเขต
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง
  1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมหรือผู้ควบคุมระบบในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
 • การประปานครหลวง
 • การประปาส่วนภูมิภาค
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • องค์การจัดการน้ำเสีย
  1. ผู้ปฏิบัติงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสุขภาพ หรือนักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานเอกชน
 • บริษัทที่ปรึกษา
 • มูลนิธิทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย และสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม
 • นักพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (NGO)
 • นักวิจัยอิสระ/นักวิชาการอิสระ  ฯลฯ
 • นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม
 • บริษัทที่ปรึกษาและให้การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
  1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในองค์การมหาชน
 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
 • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

          8.5 นักวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

          8.6 หน่วยงานอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์การระหว่างประเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

          8.7 อาชีพอื่น ๆ เช่น ประกอบการธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลน้ำดื่ม เป็นต้น

8.8 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ผู้ตรวจประเมินหรือที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

8.9 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุข
นักอาชีวอนามัย นักวิชาการแรงงาน

8.10 การประกอบอาชีพลักษณะอื่นๆ ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น