หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ ดร.เมธิยา หมวดฉิม

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

                                  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2. ชื่อ–สกุล                     นางสาวเมธิยา หมวดฉิม

3. ตำแหน่งทางราชการ       อาจารย์

4. สังกัด                        คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

5. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปร.ด.

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2561

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม.

การจัดการสิ่งแวดล้อม

2555

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วท.บ.

อนามัยสิ่งแวดล้อม

2552

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

    6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ           

         6.1.1   ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง

                   ไม่มี

         6.1.2   ตำรา หนังสือ

                   ไม่มี

         6.1.3   บทความทางวิชาการ

                   6.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ

                              ไม่มี

                   6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

                              ไม่มี

                   6.1.3.3  ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

                              ไม่มี

 

 

    6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

         6.2.1   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ

                   ไม่มี

         6.2.2   บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

                   ไม่มี

         6.2.3   บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

อัสมา คุนายา, สุนิตา หะยีมะตะโละ, สุกัญญา เรืองสุวรรณ์, ซันวานี จิใจ, เมธิยา หมวดฉิม. (2563). การประเมินความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 (NSCIC 2020). วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 (หน้า 334-345). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

โซเฟีย มามะ, สุวัยดา กียะ, กมลชนก นิสภา, ณภักดิ์ ไชยาคำ, ซันวานี จิใจ, เมธิยา หมวดฉิม. (2563). การตรวจสอบปริมาณเหล็กในน้ำดิบและน้ำประปา ด้วย Spectrophotometer, Colorimeter และชุดทดสอบค่าเหล็กแบบแผ่นเทียบสีมาตรฐาน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 (NSCIC 2020). วันที่6-7 กุมภาพันธ์ 2563 (หน้า 31-38). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

อุไรวรรณ บัวทอง, นูรฮีดายะห์ มะแอ, ไซนะ มูเล็ง, นฤมล ทองมาก, เมธิยา หมวดฉิม, ซันวานี จิใจ. (2562). แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมผักตบชวากับมูลวัว. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 4 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 335-347). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

ไซนะ มูเล็ง, ฟาดีละห์ นิดิง, ซันวานี จิใจ, เมธิยา หมวดฉิม และ นฤมล ทองมาก. (2562). ผลของนมเหลือทิ้งและน้ำซาวข้าวต่อการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 4 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 607-616). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

    6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

(ไม่มี)

         6.3.1   สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์

         6.3.2   ผลงานด้านศิลปะ

         6.3.3   สารานุกรม

         6.3.4   งานแปล

    6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

 

7. ประสบการณ์การสอน

    7.1  ระดับปริญญาตรี 3 ปี

         ชื่อวิชา    การจัดการความปลอดภัย                                          3 (2-2-5) นก.

         ชื่อวิชา    การติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม           2 (1-2-3) นก.

         ชื่อวิชา    สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                1 (0-2-1) นก.

         ชื่อวิชา    พลังงานกับสิ่งแวดล้อม                                             2 (1-2-3) นก.

         ชื่อวิชา    การป้องกันและควบคุมมลพิษ                                      3 (2-2-5) นก.

         ชื่อวิชา    การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                              1 (0-2-1) นก.

         ชื่อวิชา    ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                      2 (2-0-4) นก.

         ชื่อวิชา    สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม             3 (3-0-6) นก.

         ชื่อวิชา    การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2                            2(0-4-2) นก.

         ชื่อวิชา   สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม                                               2 (1-2-3) นก.

         ชื่อวิชา   กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม                                   2 (2-0-4) นก.

    7.2 ระดับปริญญาโท

         ไม่มี

 

8. ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ

         - บริษัท เซนโซ ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด เรื่อง “การพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในสถานประกอบการ”

          - ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เรื่อง “การพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม”

 

 

 

 

แกลเลอรี่