หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ

 1. อาจารย์ประจำหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

                                  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2. ชื่อ–สกุล                     นางสาวซันวานี จิใจ

3. ตำแหน่งทางราชการ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4. สังกัด                        คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

5. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปร.ด.

วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

2558

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วศ.ม.

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2549

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วท.บ.

อนามัยสิ่งแวดล้อม

(เกียรตินิยมอันดับสอง)

2546

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

    6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ           

         6.1.1   ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง

ซันวานี จิใจ. (2560). ทรัพยากรน้ำและการจัดการ. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. พิมพ์ครั้งที่ 1. (243 หน้า)

         6.1.2   ตำรา หนังสือ (ไม่มี)

         6.1.3   บทความทางวิชาการ

                   6.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ

ซันวานี จิใจ. (2558). Biogas พลังงานทางเลือกสำหรับชุมชน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ. 19 (1) : 104-109.

                   6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

                              (ไม่มี)

                   6.1.3.3  ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

                              (ไม่มี)

 

    6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

         6.2.1   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ

Jijai, S., Muleng, S., Noynoo, L., & Siripatana, C. (2020). Kinetic model of biogas production from co-digestion of Thai rice noodle wastewater with rice husk and different type of manure with ash supplement. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 463(1) : 012008. 1-7.

Jijai, S. and Siripatana, C. (2017). Kinetic Model of Biogas Production from Co-digestion of Thai Rice Noodle Wastewater (Khanomjeen) with Chicken Manure. Energy Procedia. 138 (1) : 386-392.

Jijai, S., Muleng, M. and Siripatana, C. (2017). Effect of Dilution and Ash Supplement on the Bio-methane Potential of Palm Oil Mill Effluent (POME). AIP Conference Proceeding. 1868 (1) : 020013-1-10.

Jijai, S., O-Thong, S., Ismail, N. and Siripatana, C. (2016). Kinetic Models for Prediction of COD Effluent from Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor for Cannery Seafood Wastewater Treatment. Jurnal Teknologi. 78 (5-6) : 93-99.

Siripatana, C., Jijai, S. and Kongjan, P. (2016). Analysis and Extension of Gompertz-type and Monod-type equations for estimation of design parameters from batch anaerobic digestion experiments. AIP Conference Proceedings. 1775 (1) : 03007-1-8.

 

         6.2.2   บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี)

         6.2.3   บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

อัสมา คุนายา, สุนิตา หะยีมะตะโละ, สุกัญญา เรืองสุวรรณ์, ซันวานี จิใจ, เมธิยา หมวดฉิม. (2563). การประเมินความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 (NSCIC 2020). วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 (หน้า 334-345). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

โซเฟีย มามะ, สุวัยดา กียะ, กมลชนก นิสภา, ณภักดิ์ ไชยาคำ, ซันวานี จิใจ, เมธิยา
หมวดฉิม. (2563). การตรวจสอบปริมาณเหล็กในน้ำดิบและน้ำประปาด้วย Spectrophotometer, Colorimeter และชุดทดสอบค่าเหล็กแบบแผ่นเทียบสีมาตรฐาน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 (NSCIC 2020). วันที่6-7 กุมภาพันธ์ 2563 (หน้า 31-38). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

อุไรวรรณ บัวทอง, นูรฮีดายะห์ มะแอ, ไซนะ มูเล็ง, นฤมล ทองมาก, เมธิยา หมวดฉิม, ซันวานี จิใจ. (2562). แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมผักตบชวากับมูลวัว. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 4 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 335-347). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

ไซนะ มูเล็ง, ฟาดีละห์ นิดิง, ซันวานี จิใจ, เมธิยา หมวดฉิม และนฤมล ทองมาก. (2562). ผลของนมเหลือทิ้งและน้ำซาวข้าวต่อการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 4 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 607-616). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

ซันวานี จิใจ และไซนะ มูเล็ง. (2561). ความต้องการศึกษาต่อ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่อง “การบูรณาการสหวิทยาการกับอิสลามานุวัตรสู่การสร้างสันติภาพและสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนวันที่ 18 ธันวาคม 2561 (หน้า 1480-1491). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

ซันวานี จิใจ และไซนะ มูเล็ง. (2561). ระดับความดังเสียง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และความคิดเห็นปัจจัยทางสภาพแวดล้อมต่อการเลี้ยงนกเขาชวาในพื้นที่เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่อง “การบูรณาการสหวิทยาการกับอิสลามานุวัตรสู่การสร้างสันติภาพและสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน” วันที่ 18 ธันวาคม 2561 (หน้า 1831-1841). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

อุไรวรรณ บัวทอง, ซันวานี จิใจ และไซนะ มูเล็ง. (2561). แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมน้ำเสียจากกระบวนการผลิตขนมจีนกับแกลบ. ใน การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561ครั้งที่ 1 วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 (หน้า 22). นครศรีธรรมราช : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท).

นูรฮีดายะห์ มะแอ, ซันวานี จิใจ และไซนะ มูเล็ง. อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพจากผักตบชวาหมักร่วมกับมูลโค. (2561).  ใน การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี  ปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 (หน้า 23). นครศรีธรรมราช : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท).

ซันวานี จิใจ, ไซนะ มูเล็ง และชัยรัตน์ ศริพัธนะ. (2561). การหมักร่วมแบบไร้อากาศระหว่างมูลไก่กับน้ำเสียจากกระบวนการผลิตขนมจีนโดยถังปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 (หน้า 147). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

ไซนะ มูเล็ง, ซันวานี จิใจ, สุไฮลา บือลือดู และยะยา กานุงนิง. (2561). ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำทิ้งจากหลุมฝังกลบขยะเทศบาลนครยะลาโดยก้อนเชื้อเห็ดเหลือทิ้ง Schizophyllum commune และ Pleurotus sajor-caju. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 (หน้า 156). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

รอมละห์ ระแว้ง, ซันวานี จิใจ และไซนะ มูเล็ง. (2561). การผลิตแก๊สชีวภาพจากการหมักร่วมใบยางพาราร่วมกับมูลโค. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 737-744). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

อุไรวรรณ บัวทอง, ซันวานี จิใจ และไซนะ มูเล็ง. (2561). การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมน้ำเสียจากกระบวนการผลิตขนมจีนกับแกลบโดยการปรับสภาพ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 8-18). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ไซนะ มูเล็ง, จุฑามาศ แก้วมณี, ซันวานี จิใจ และซูฟียัน เจ๊ะมิง. (2560). คุณภาพน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ ในเทศบาลนครยะลา. ใน การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 16 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 (หน้า 1-5).  กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.

วิชิต เรืองแป้น, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, นฤมล ทองมาก, จุฑามาศ แก้วมณี, ซันวานี จิใจ, ไซนะ
มูเล็ง และดวงพร หนูจันทร์. (2560). นิเวศพัฒนาบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ใน The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (หน้า 577-585). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ซันวานี จิใจ, ฟาตีเม๊าะ ลาดิสง และไซนะ มูเล็ง. (2560). ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะเศษผักในตลาดสดเทศบาลนครยะลา. ใน การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการ 2560 วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2560 (หน้า 400-408). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.

ซันวานี จิใจ, ไซนะ มูเล็ง และวิชิต เรืองแป้น. (2558). การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์แบบยึดเกาะตัวกลางจากวัสดุในท้องถิ่นด้วยการเติมอากาศ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหกรรมวิจัยแห่งชาติ วันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 (หน้า 475-481).กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช).

ซีลาวาตี มาซอรี, ซันวานี จิใจ, ไซนะ มูเล็ง, วรินธา วศินะเมฆินทร์, สนทยา โสสนุย และ  ไตรภพ ทองมั่ง. (2558). ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ำทะเลบริเวณหาดกะรนและเกาะสิเหร่, จังหวัดภูเก็ต. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 (หน้า 823-831). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

Noynoo L., Thongpan H., Jijai S., Ismail N., Siripatana C., Rakmak N. (2019). Anaerobic Digestion of Synthetic Wastewater (Acetate): Effect of Initial COD, C/N Ratio and Wastewater-to-Sludge Ratio. In the 18th International conference on sustainable energy technologies (SET 2019). 20th - 22th August 2019 (pp. 454-464). Kualalumpur : Malaysia.

Boonkamnerd T., Siripatana C., Noynoo L., Rakmak N,. Ismail N., Jijai S. (2019). Effect of Pretreatment of Rice Husk with KMnO4 on the Anaerobic Co-digestion of Thai Rice Noodle Wastewater, Animal Manures and Rice Husk. In the 18th International conference on sustainable energy technologies (SET 2019). 20th - 22th August 2019 (pp. 471-482). Kualalumpur : Malaysia.

Noynoo L., Jijai S., Phayunphan K., Rakmak N., Siripatana C.,. (2018). Gompertz-Type Two-Substrate Models for Batch Anaerobic Co-Digestion. In the Applied Mathematics and Applied Science in Engineering International Conference 18th-20th December 2018 (pp. 21-30). Langkawi : MALTESAS.

Thongnan R, Jijai S., Siripatana C.,. Rakmak N. (2018). Kinetics of Anaerobic Digestion of Chicken Manure Co-Digested with Wastewater from Thai-noodle Factory: The Effect of Dilution and Ash Supplement. In the Applied Mathematics and Applied Science in Engineering International Conference 18th-20th  December 2018 (pp. 85-93). Langkawi : MALTESAS.

Rakmak N, Noynoo L., Jijai S., Siripatana C.,. (2018). Monod-Type Two-Substrate Models for Batch Anaerobic Co-Digestion. In the Applied Mathematics and Applied Science in Engineering International Conference 18th-20th December 2018 (pp. 11-20). Langkawi : MALTESAS.

Jijai, S. and Siripatana, C. (2017).  Kinetic Model of Biogas Production from Co-digestion of Thai Rice Noodle Wastewater (Khanomjeen) with Chicken Manure. In Proceeding of the International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies 25th -26th  May 2017 (pp. 97-97). Bangkok : Taksin University.

Rangpan, V., Rangpan, N., Jijai, S., Thongmak, N., Masawat, J., Kaewmanee, J., Muleng, S., Nujan, D. and Buerangae, S. (2017). The Local Scientific Lesson for Rehabilitation and Conservation of Pattani River to non-contamination of Lead. In The 4th YRU National and International Conference in ISLAMIC Education and Educational Development 18th-19th May 2017 (pp. 820-824). Yala : Yala Rajabhat University.

Jijai, S., Muleng, M. and Siripatana, C. (2017). Effect of Dilution and Ash Supplement on the Bio-methane Potential of Palm Oil Mill Effluent (POME). In Proceeding of the 4th International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science 15th -16th  May 2017 (pp. 25-25). Yogyakarta : UNY.

Jijai, S., O-Thong, S., Ismail, N. and Siripatana, C. (2015). Kinetic Models for Prediction of COD Effluent from Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor for Cannery Seafood Wastewater Treatment. In the Proceeding of the 2015 Advancement Research on Biotechnology, and Biofuels International Conference (AR2BIO2015), 10-12 December 2015 (pp. 3-3). Medan: MALTESAS.

 

    6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด    (ไม่มี)

         6.3.1   สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์

         6.3.2   ผลงานด้านศิลปะ

         6.3.3   สารานุกรม

         6.3.4   งานแปล

 

    6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

 

7. ประสบการณ์การสอน

    7.1  ระดับปริญญาตรี 7 ปี

         ชื่อวิชา    เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ                                             3 (2-2-0) นก.

         ชื่อวิชา    ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                                  3 (3-0-0) นก.

         ชื่อวิชา    ทรัพยากรน้ำและการจัดการ                                       3 (3-0-0) นก.

         ชื่อวิชา    จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                                             3 (2-2-0) นก.

         ชื่อวิชา    ชีวิตกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                5 (2-4-3) นก.

         ชื่อวิชา    แร่ธาตุ พลังงาน และการอนุรักษ์                                  2 (2-0-0) นก.

         ชื่อวิชา    การบำบัดน้ำทิ้งชุมชน                                              3 (2-2-0) นก.

         ชื่อวิชา    วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต                                       2 (2-0-4) นก.

         ชื่อวิชา    วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต                                       3 (3-0-0) นก.

         ชื่อวิชา    เคมีสิ่งแวดล้อม                                                      3 (2-2-0) นก.

         ชื่อวิชา    สุขภาพสิ่งแวดล้อม                                                  2 (2-0-0) นก.

         ชื่อวิชา    นิเวศวิทยาประยุกต์                                                 3 (2-2-0) นก.

         ชื่อวิชา    การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ                                            3 (2-2-5) นก.

         ชื่อวิชา    ทรัพยากรน้ำและการจัดการ                                       3 (3-0-6) นก.

         ชื่อวิชา    การวิจัยสิ่งแวดล้อม                                                 3 (0-6-0) นก.

         ชื่อวิชา    เคมีสิ่งแวดล้อม                                                      3 (2-2-5) นก.

         ชื่อวิชา    นิเวศวิทยาประยุกต์                                                 3 (2-2-5) นก.

         ชื่อวิชา    สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม                                               2 (1-2-3) นก.

         ชื่อวิชา    วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                               2 (1-2-3) นก.

         ชื่อวิชา    เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ                                             3 (2-2-5) นก.

         ชื่อวิชา    เคมีสภาวะแวดล้อม                                                 3 (2-2-5) นก.

         ชื่อวิชา    หลักและการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม                   2 (1-2-3) นก.

         ชื่อวิชา    การวิจัยสิ่งแวดล้อม 1                                              2 (1-2-3) นก.

         ชื่อวิชา    การวิจัยสิ่งแวดล้อม 2                                              2 (0-4-2) นก.

         ชื่อวิชา    เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                           2 (2-0-4) นก.

         ชื่อวิชา    การบำบัดน้ำทิ้งชุมชน                                              3 (2-2-5) นก.

         ชื่อวิชา    สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม                                               2 (1-2-3) นก.

         ชื่อวิชา    พลังงานกับสิ่งแวดล้อม                                             2 (1-2-3) นก.

         ชื่อวิชา    การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       2 (1-2-3) นก.

         ชื่อวิชา    การควบคุมมลพิษ                                                   3 (2-2-5) นก.

         ชื่อวิชา    การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1                            1 (0-2-1) นก.

         ชื่อวิชา    การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2                            2 (0-4-2) นก.

         ชื่อวิชา    เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย                                         3 (2-2-5) นก.

 

    7.2 ระดับปริญญาโท 1 ปี

         ชื่อวิชา    วิธีวิทยาการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม                               3 (2-2-5) นก.

 

8. ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ

         - บริษัท เวทส์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด เรื่อง “การพัฒนาระบบควบคุมการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานบีบน้ำมันปาล์ม (POME) ร่วมกับกากตะกอนปาล์ม”

          - ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เรื่อง “การพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม”

แกลเลอรี่