หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เครานวล

 1. อาจารย์ประจำหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

                                  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2. ชื่อ–สกุล                     นางสุนีย์  เครานวล

3. ตำแหน่งทางราชการ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4. สังกัด                        คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

5. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พย.ม.

การพยาบาลผู้ใหญ่

2551

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช

ส.บ.

บริหารสาธารณสุข

2545

ปริญญาตรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา

ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ ต่อเนื่องเทียบเท่าปริญญาตรี

พยาบาลศาสตร์

2541

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

    6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ           

         6.1.1   ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี)

         6.1.2   ตำรา หนังสือ (ไม่มี)

         6.1.3   บทความทางวิชาการ

                   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี)

                   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
(ไม่มี)

                   6.1.3.3  ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี)

 

    6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

         6.2.1   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ

นวรัตน์ ไวชมภู, อัจฉรา มุสิกวัณณ์ และ สุนีย์ เครานวล. (2562). ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. 9(1): 296-306

นวรัตน์ ไวชมภู, สุนีย์ เครานวล, รัตติภรณ์ บุญทัศน์ และ เดียร์นา แม็ง. (2563). รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 3 อ ในโรงเรียนผู้สูงอายุ. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้.
7(2): 1-12

 

         6.2.2   บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี)

         6.2.3   บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

สุนีย์ เครานวล, วิชยาพร ทองเพชร, อนงค์ภัทร์ ประสิทธิ์ภัทรเวช และจำลอง เครานวล. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตายของผู้สูงอายุที่ถูกทำร้ายร่างกายในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เรื่อง “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019”. วันที่ 17 มิถุนายน 2562  (หน้า 299-308). นราธิวาส: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วิชยาพร ทองเพชร, สุนีย์ เครานวล, ถาวร ทองเพชร, และอุมาด แอเก็ม.ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเสียชีวิตของผู้สูงอายุที่บาดเจ็บจากการจราจรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เรื่อง “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019”. วันที่ 17 มิถุนายน 2562  (หน้า 193-201). นราธิวาส: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Kraonual S. Demographic Determinants for Admit in Hospital by Advance Life Services Units in Yala Province, Thailand. (2016). In The Universal Academic Cluster International Winter Conference in Hokkaido. (pp. 1-8). Hokkaido: Universal Academic Cluster.

Kraonual S. Reflective Learning to Emergency Situation Model of Emergency Medical Technicians Students. (2015). In The Conference of the International Journal of Arts & Sciences. (pp. 321-326). Paris: International Journal of Multidisciplinary Thought.

 

    6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด    (ไม่มี)

         6.3.1   สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์

         6.3.2   ผลงานด้านศิลปะ

         6.3.3   สารานุกรม

         6.3.4   งานแปล

 

    6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

 

7. ประสบการณ์การสอน

    7.1 ระดับปริญญาตรี   8  ปี

           ชื่อวิชา  การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน                             3(2-2)  นก.

           ชื่อวิชา  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2                                           2(1-2-3) นก.

           ชื่อวิชา  ระบาดวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย                                 2(2-0-4) นก.

           ชื่อวิชา  โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ                                               3(3-0-6) นก.

           ชื่อวิชา  วิทยาการแห่งความสุข                                                   3(3-0-6) นก.

           ชื่อวิชา  กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ                                          3(2-2-5) นก.

 

    7.2 ระดับปริญญาโท (ไม่มี)

        

8.       ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ

แกลเลอรี่