หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์

 1. อาจารย์ประจำหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

                                  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2. ชื่อ–สกุล                     นางสาวปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์

3. ตำแหน่งทางราชการ       อาจารย์

4. สังกัด                        คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

5. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปร.ด.

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2560

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.ม.

เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

2553

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วท.บ.

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2559

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ส.บ.

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2554

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วท.บ.

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2549

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

    6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี)

         6.1.1   ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง

         6.1.2   ตำรา หนังสือ

         6.1.3   บทความทางวิชาการ

                   6.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ

                   6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

                   6.1.3.3  ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

    6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

         6.2.1   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ

ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สยาม อรุณศรีมรกต, จันทิมา ปิยะพงษ์ และกฤษนัยน์ เจริญจิตร. (2560, กรกฎาคม–ธันวาคม). การวิเคราะห์พื้นที่ระบาดของหอยเชอรี่ในประเทศไทย. วารสารเกษตรพระวรุณ. 14 (2): 247-257.

สยาม อรุณศรีมรกต, วรพร สังเนตร และปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์. (2560, กรกฎาคม–ธันวาคม). การใช้สารเคมีในการทำนาข้าวของเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี. วารสารเกษตรพระวรุณ. 14 (2): 173-180.

Pradabphetrat, P., Aroonsrimorakot, S., Füreder, L., Tosh, C. and Piyapong, C. (2018, September). A comparison of feeding behavior and preferences of native and non-native invasive apple snail in Thailand. Chiang Mai Journal of Science. 45 (6): 2294-2302.

Pradabphetrat, P., Aroonsrimorakot, S., Thaewnon-ngiw, B., Füreder, L., Tosh, C. and Piyapong, C. (2017, July–August). The shy and the bold: Behavioural differences in native and invasive apple snails. Journal of Thai Interdisciplinary Research. 12 (4): 18-24.

Pradabphetrat, P., Aroonsrimorakot, S., Füreder, L., Tosh, C. and Piyapong, C. (2016, July–December). Differences in predator avoidance by native and non-native invasive apple snails in Thailand. Journal of Research Unit on Science Technology and Environment for Learning. 7 (2): 325-338.

         6.2.2   บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี)

         6.2.3   บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

นัสรี กือนิ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ: คุณประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ำ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 825-837). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

ประดับ นวลละออง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560).  น้ำบาดาล: คุณภาพในลุ่มน้ำปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 901-909). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, สะอุดี            มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). สภาพทางชีววิทยาของหอยหวานและการจัดการ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 894-900). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

ฟิรดาว ดาโอะ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์            ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). ระบบนิเวศป่าชายเลน: สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 863-882). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

มาซง หะเล๊าะ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์            ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าพรุ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 838-847). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

รอวียะ ซอเด็ง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์            ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). ระบบวนเกษตร: ความสัมพันธ์ของไม้ยืนต้นพืชเกษตรและปศุสัตว์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 808-824). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

ลาตีปะห์ กาลง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์           ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). ดินกับการเพิ่มอินทรียวัตถุ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 757-770). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

สุไฮลา ยูโซะ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). น้ำในดินและความชื้นในดิน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 771-788). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

อับดุลย์ ยามาเร็ง, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์          ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). คุณภาพน้ำชายฝั่งและมาตรฐานคุณภาพน้ำในประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง   มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 883-893). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

อัยลัต มะแซ, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแหล่งน้ำ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 848-862). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

อัสมี กามานะไทย, วิชิต เรืองแป้น, นฤมล ทองมาก, จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์        ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, จุฑามาศ แก้วมณี และซูซาน มะเซ็ง. (2560). ระบบพหุกสิกรรมบนฐานของความยั่งยืน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 789-807). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

Pradabphetrat, P., Banmak, J., Aroonsrimorakot, S., Füreder, L. and Piyapong, C. (2015). Shyness and boldness in the native apple snail (Pila pesmei) and the invasive apple snail (Pomacea canaliculata). In Proceedings of the Burapha University International Conference 2015 (pp. 565-572). Chon Buri: Burapha University.

    6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

         (ไม่มี)

         6.3.1   สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์

         6.3.2   ผลงานด้านศิลปะ

         6.3.3   สารานุกรม

         6.3.4   งานแปล

    6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

 

7. ประสบการณ์การสอน

    7.1  ระดับปริญญาตรี 2 ปี

         ชื่อวิชา    พลังงานกับสิ่งแวดล้อม                                                 3 (2-2-0) นก.

         ชื่อวิชา    การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน                                      3 (2-2-5) นก.

         ชื่อวิชา    มลพิษสิ่งแวดล้อม                                                       3 (2-2-5) นก.

         ชื่อวิชา    นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง                                        3 (2-2-5) นก.

         ชื่อวิชา    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                        2 (2-0-4) นก.

         ชื่อวิชา    เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                               2 (2-0-4) นก.

         ชื่อวิชา    การวิจัยสิ่งแวดล้อม                                                     3 (0-6-3) นก.

         ชื่อวิชา    ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม                                             3 (2-2-5) นก.

         ชื่อวิชา    เทคโนโลยีสะอาดและการประเมินวัฏจักรชีวิต                         3 (2-2-5) นก.

         ชื่อวิชา    เคมีสิ่งแวดล้อม                                                          3 (2-2-5) นก.

         ชื่อวิชา    วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                                   2 (1-2-3) นก.

 

7.2 ระดับปริญญาโท (ไม่มี)

 

8. ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ

          ไม่มี

แกลเลอรี่