หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์สุรเดช สุวรรณชาตรี

 1. อาจารย์ประจำหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

                                  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2. ชื่อ–สกุล                     นายสุรเดช สุวรรณชาตรี

3. ตำแหน่งทางราชการ       อาจารย์

4. สังกัด                        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5. ประวัติการศึกษา     

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.ม.

นิติศาสตร์

2547

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ส.บ.

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2556

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.บ.

นิติศาสตร์

2534

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

    6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ           

         6.1.1   ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี)

         6.1.2   ตำรา หนังสือ (ไม่มี)

         6.1.3   บทความทางวิชาการ

                   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี)

                   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี)

                   6.1.3.3  ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี)

 

    6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

         6.2.1   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี)

         6.2.2   บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี)

         6.2.3   บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

Rangpan, V., Suwanchatree, S., Daramae, A. (2020). Guidelines for Sustainable Ecosystem Development in the Tachi Cape Area Pattani Province Southern Thailand. In The 3rd National and International Conference on Islamic Education and Education for Development 8TH-9TH April 2020 (pp. 820-824). Yala Rajabhat University.

 

    6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด    (ไม่มี)

         6.3.1   สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์

         6.3.2   ผลงานด้านศิลปะ

         6.3.3   สารานุกรม

         6.3.4   งานแปล

 

    6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

 

7. ประสบการณ์การสอน

    7.1 ระดับปริญญาตรี  6  ปี

                   ชื่อวิชา  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                      3 (3-0-6) นก.

                   ชื่อวิชา  กฎหมายแรงงานและประกันสังคม                         3 (3-0-6) นก.

                   ชื่อวิชา  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท     3 (3-0-6) นก.

                   ชื่อวิชา  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                          3 (3-0-6) นก.

                   ชื่อวิชา  ประมวลกฎหมายอาญา                                    3 (3-0-6) นก.

                   ชื่อวิชา  การว่าความและศาลจำลอง                               2 (2-0-6) นก.

                   ชื่อวิชา  เอกเทศสัญญา 2                                           3 (3-0-6) นก.

                   ชื่อวิชา  การจัดการทางสังคม                                       3 (3-0-6) นก.

 

    7.2 ระดับปริญญาโท (ไม่มี)

        

8. ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ

         - พนักงานตรวจความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

          - ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานแรงานไทย ภาครัฐ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

          -วิทยากรบรรยาย หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร, ระดับหัวหน้างานและระดับ เทคนิค, และ หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

แกลเลอรี่