หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ ดร.เมธิยา หมวดฉิม ได้รับงบสนับสนุนงบประมาณโครงการยุวชนอาสา จากสำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ

อาจารย์ ดร.เมธิยา หมวดฉิม ได้รับงบสนับสนุนงบประมาณโครงการยุวชนอาสา จากสำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ "การจัดการระบบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเพื่อชุมชน โดยกลุ่มสหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล"

แกลเลอรี่