หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ภารกิจหลักสูตร

รายละเอียดภารกิจหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

        ผลิตบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปตรวจสอบ เฝ้าระวังประเมินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานวิชาชีพได้ โดยเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสุขภาพโดยใช้หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในชุมชนรวมถึงสถานประกอบการ โดยบูรณาการศาสตร์ทั้งหลักวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อให้เกิดการจัดการและการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นรากฐานของความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน