หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร : 

          ภาษาไทย      :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

          ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Scince Program in Public Health

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย      ชื่อเต็ม   :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

                             ชื่อย่อ    :   วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

          ภาษาอังฤษ    ชื่อเต็ม   :   Bachelor of Scince (Public Health)

                             ชื่อย่อ    :   B.Sc. (Public Health)