หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

จำนวนหน่วยกิต/รูปแบบหลักสูตร

1. วิชาเอก

         แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

         แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

         ไม่น้อยกว่า 126  หน่วยกิต

3.  รูปแบบของหลักสูตร

     3.1  รูปแบบ  :  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

     3.2  ประเภทของหลักสูตร  :  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

     3.3  ภาษาที่ใช้  :  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

    3.4   การรับเข้าศึกษา  : รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

    3.5   ความร่วมมือกับสถาบันอื่น :  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

    3.6  การให้ปริญญา  :  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว แต่เมื่อเรียนจบสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและเรียนต่อเนื่องอีกสาขาหนึ่งจะได้รับปริญญาอีกหนึ่งสาขา