หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สาธารณสุขศาสตร์บริการยื้มวัสดุและบริการห้องปฏิบัติการ

- บริการน้ำกลั่น

- บริการให้ยื้มเครื่องมือทางด้สยอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่