หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สาธารณสุขศาสตร์บริการจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

สาธารณสุขศาสตร์บริการจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้

- คนทั่วไปสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ราคา 350 บาท
- ผู้ประกอบกิจการ 800 บาท

แกลเลอรี่