หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ และคณะอาจารย์หลักสูตรสาขาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมปฏิบัติการ. การสร้างถังดักไขมันอย่างง่ายสำหรับครัวเรือน สำหรับการส่งเสริมในการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ และคณะอาจารย์หลักสูตรสาขาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมปฏิบัติการ. การสร้างถังดักไขมันอย่างง่ายสำหรับครัวเรือน สำหรับการส่งเสริมในการพัฒนาท้องถิ่น ณ ที่ทำการชุมชนหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่