หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชยกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพือพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน "ถังหมักรักษ์โลก"

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
นางสาวคณิตา ใบเย็มหมะ นางสาวซากีลา มะเด็ง นางสาวนูรฟิตเราะห์ สะนิ นางสาวนิมัสฮานี นิยอ นางสาวฮัฟเซาะห์ เจ๊ะโซะ ได้รับรางวัลชมเชยกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพือพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
"ถังหมักรักษ์โลก" โดยมีอาจารย์ ดร.ภานุ คะนอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แกลเลอรี่