หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม และ แขนงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย