บุคลากร

อาจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์
(คณบดี)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (70000)

อีเมล์ : lilla.a@yru.ac.th


อาจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง
(รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (70000)

อีเมล์ : isma-ae.c@yru.ac.th


อาจารย์ ดร.วรรณกัษมา ฮารน
(หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 ( 70000)

อีเมล์ : wankassama.h@yru.ac.th


นายอนันท์ ดอเลาะ
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (70000)

อีเมล์ : anan.do@yru.ac.th