ติดต่อเรา

งานประกันคุณภาพ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (อาคาร 5 ชั้น 1) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เลขที่ 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทร. 073-299628 หรือ 073-227151 ต่อ 9501, 9504 โทรสาร. 073-299629