ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 (องค์ 1 - 6)

14 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ระบบสารสนเทศ

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

 

 ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด โดย สกอ.

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

 

 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

  • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558

 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบของผู้สำเร็จการศึกษา  คลิ๊ก

 รายงานสรุปการตอบแบบสอบถาม ปี 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

 รายชื่อผู้แสดงสถานะการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 (แยกตามสาขา)

รายชื่อผู้ที่ยังไม่ตอบแบบสอบถาม

รายชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม

 รายงานภาวะการมีงานทำ  คลิ๊ก

 รายงานจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามประเภทต่างๆ  คลิ๊ก 

******* ลิงค์กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต *********

หมายเหตุ  

  1. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
  2. ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

 

 ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

 

 ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

 ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์

 ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

​​

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

 

 ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

 ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

 ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน

 ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

​​องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 

 ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ระบบและกลไกการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก (ทรัพยากรสารสนเทศ)

ระบบและกลไกบริการการจัดการเรียนรู้ในระบบ e-learning  (หลักฐานการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน)