ปีการศึกษา 2560

22 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ

มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา

 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554

 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)

 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2558

มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2555หลักสูตรปรับปรุง 2559)

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง 2555หลักสูตรปรับปรุง 2559)

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2555หลักสูตรปรับปรุง 2560)

 สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 2555หลักสูตรปรับปรุง 2559)

 สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง 2554หลักสูตรปรับปรุง 2559)

 สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2555หลักสูตรปรับปรุง 2559)

 สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2555หลักสูตรปรับปรุง 2559)

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2555)

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 2555)

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง 2555หลักสูตรปรับปรุง 2559)

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2555)

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2555หลักสูตรปรับปรุง 2560)

 สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ 2560)

 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ 2559)

หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง 2555)

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ 2556)

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร

 

มคอ.3 - 6 

 

มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร

 ฟิสิกส์

 เคมี

 ชีววิทยา

 จุลชีววิทยา

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 วิทยาการคอมพิวเตอร์

 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 เกษตรศาสตร์

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 สัตวศาสตร์

 ิทยาการธุรกิจสุขภาพ

 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 คณิตศาสตร์

 คอมพิวเตอร์

 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร (แบบฟอร์มใหม่)