เสนอชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

2 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้หลักสูตรเสนอชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยให้หลักสูตรดำเนินการดังนี้

๑. ทาบทามและเสนอชื่อกรรมการประเมิน จำนวน ๒ คน ได้แก่ ประธานกรรมการและกรรมการประเมิน เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยกรรมการประเมินต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑.๑ ประธานกรรมการเป็นบุคคลภายนอก

๑.๒ กรรมการเป็นบุคคลภายนอก/ภายใน (หากเป็นบุคคลภายในหลักสูตรไม่ต้องทาบทามและเสนอชื่อ)

๑.๓ กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกต้องเป็นผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียน สกอ./ผู้ประเมินเพื่อเผยแพร่หลักสูตร TQR ที่เผยแพร่ในเว็ปไซต์สำนักงานประกันคุณภาพ (http://gg.gg/9oqwb)

๑.๔ มีคุณวุฒิตรงกับสาขาที่ขอรับการประเมิน อย่างน้อย ๑ คน

๒. ให้ประสานวันตรวจประเมินกับกรรมการ โดยเลือกวันตรวจประเมินในช่วงเวลาที่กำหนดพร้อมระบุชื่อหลักสูตรใน Google Sheets(http://gg.gg/9or97)

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการประเมินหลักสูตรๆละ ๑ วันต่อ ๑ คณะ กรณีหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มีจำนวนหลักสูตรมากกว่าจำนวนวันประเมินที่กำหนดคณะสามารถประเมินวันละ ๒ หลักสูตร แต่ต้องเป็นวันที่หลักสูตรของคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ ไม่มีการประเมินและได้ทำการจองวันประเมินครบทุกหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว (คณะครุศาสตร์มี ๙ หลักสูตรและคณะวิทยาการจัดการมี ๑๑ หลักสูตร)   และขอให้หลักสูตรจัดส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มมายังสำนักงานประกันคุณภาพทาง e-mail : qa@yru.ac.th ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑

ไฟล์แนบ

  • แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด