Best Practice การเขียนผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร แต่ละตัวบ่งชี้ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

23 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตัวบ่งชี้

หลักสูตร Best Practice

ลิงค์ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงาน

2.1

วิทยาการคอมพิวเตอร์

https://goo.gl/CwkijV

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

https://goo.gl/maACmL

เคมี

https://goo.gl/TXi11p

2.2

วิทยาการคอมพิวเตอร์

https://goo.gl/vQV9Cq

คณิตศาสตร์

https://goo.gl/bXY9cR

จุลชีววิทยา

https://goo.gl/Nvkh6W

3.1

คอมพิวเตอร์

https://goo.gl/dqb88r

3.2

คอมพิวเตอร์

https://goo.gl/MxZckr

เคมี

https://goo.gl/RBVDKN

ชีววิทยา

https://goo.gl/SW2w8Y

3.3

เคมี

https://goo.gl/ZsTwBG

4.1

คอมพิวเตอร์

https://goo.gl/9FXgmJ

เคมี

https://goo.gl/JyJa8D

ชีววิทยา

https://goo.gl/7Gak1K

4.2

เกษตรศาสตร์

https://goo.gl/1AN1v2

คณิตศาสตร์

https://goo.gl/6u59bL

4.3

จุลชีววิทยา

https://goo.gl/LqwvwZ

5.1

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

https://goo.gl/TbV5yy

เคมี

https://goo.gl/QWbWYh

5.2

เคมี

https://goo.gl/8PkB6M

จุลชีววิทยา

https://goo.gl/nW9pGz

เกษตรศาสตร์

https://goo.gl/VxHQDK

5.3

จุลชีววิทยา

https://goo.gl/TcwYdt

5.4

ในตัวบ่งชี้นี้ ส่วนใหญ่หลักสูตรจะได้คะแนนเต็ม 5

6.1

คอมพิวเตอร์

https://goo.gl/9nL6RY

เคมี

https://goo.gl/yeLa3u

จุลชีววิทยา

https://goo.gl/NBjixm