คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ลงพื้นที่ประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2560

2 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบไปด้วย สัมภาษณ์คณบดี (อ.ดร.ลิลลา  อดุลยศาสน์)  สัมภาษณ์ผู้แทนอาจารย์ (อาจารย์อิสมาแอ  ล่าเตะเกะ) สัมภาษณ์ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน (นายฮูเซ็ง  ชายดานา) สัมภาษณ์ตัวแทนสโมสรนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา (นายฟารุ  ซิ, นางสาวนูดา  ฤทธิเดช และนางสาวฮาบีบะห์  บุญหยง) และสัมภาษณ์ผู้แทนศิษย์เก่า (นายสมาน  บือราแง)

และวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คล่อง วงศ์สุขมนตรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประกอบไปด้วย สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)