ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 (องค์ 1 - 6)

6 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ระบบสารสนเทศ

 ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด โดย สกอ.

 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

 ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

  • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559  (1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560)

 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบของผู้สำเร็จการศึกษา  คลิ๊ก

 รายงานผลจำนวนการตอบแบบสอบถามฯ 

 รายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามฯ และยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามฯ แยกตามสาขาวิชา (บัณฑิตกลุ่มปกติ)

ลำดับที่ รายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม รายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสอบถาม
  1     คณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์ (ไม่มี)
  2     วิทยาศาสตร์ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  3     คอมพิวเตอร์   คอมพิวเตอร์
  4     ฟิสิกส์   ฟิสิกส์
  5     เคมี   เคมี
  6     ชีววิทยา   ชีววิทยา
  7     จุลชีววิทยา   จุลชีววิทยา (ไม่มี)
  8     วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  9     วิทยาการคอมพิวเตอร์   วิทยาการคอมพิวเตอร์
  10     เทคโนโลยีสารสนเทศ   เทคโนโลยีสารสนเทศ
  11     เกษตรศาสตร์   เกษตรศาสตร์
  12     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการอาหาร   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการอาหาร

 

 รายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามฯ และยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามฯ แยกตามสาขาวิชา (บัณฑิตกลุ่มตกค้าง)

ลำดับที่ รายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม รายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสอบถาม
  1     เคมี   เคมี
  2     จุลชีววิทยา   จุลชีววิทยา
  3     เทคโนโลยีสารสนเทศ   เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่มี)
  4     เกษตรศาสตร์   เกษตรศาสตร์
  5     ชีววิทยา   ชีววิทยา (ไม่มี)
  6     ฟิสิกส์   ฟิสิกส์ (ไม่มี)
  7     วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ไม่มี)
  8     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการอาหาร   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการอาหาร(ไม่มี)


 รายงานผลข้อมูลการตอบแบบสอบถาม คลิ๊ก

 ตัวอย่างแบบสอบถาม "ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต"

 

******* ลิงค์กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต *********

หมายเหตุ  

  1. สำหรับบัณฑิตที่ต้องการแก้ไขข้อมูลการตอบแบบสอบถาม เช่น ขณะที่กรอกแบบสอบถามขณะนั้นยังไม่มีงานทำ แต่ภายหลังจากกรอกแบบสอบถามแล้วได้งานทำ สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ ตั้งแต่หลังจากการกรอกข้อมูลครั้งแรก จนถึง 30 พ.ค.2561 (30 พ.ค. 2561 วันสุดท้ายของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร)

  2. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

  3. สามารถกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันสุดท้ายของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

  4. ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561

 ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

 ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์

 ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

 ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

 ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

 ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน

 ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ