ปีการศึกษา 2561

25 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ

มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิ

 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554

 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)

 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2558

 

มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2555หลักสูตรปรับปรุง 2559)

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง 2555หลักสูตรปรับปรุง 2559)

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2555หลักสูตรปรับปรุง 2560)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 2555หลักสูตรปรับปรุง 2559)

 สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง 2554หลักสูตรปรับปรุง 2559)

 สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2555หลักสูตรปรับปรุง 2559)

 สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2555หลักสูตรปรับปรุง 2559)

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2555)

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 2555)

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง 2555หลักสูตรปรับปรุง 2559)

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2555)

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2555หลักสูตรปรับปรุง 2560)

 สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ 2560)

 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ 2559)

หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง 2555)

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ 2556)

 

มคอ.3 - มคอ.6

 

มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร

**** ยังไม่มีรายงาน ****