ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 (องค์ 1 - 3)

22 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ระบบสารสนเทศ

 องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตราฐาน

 ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรที่กำหนด โดย สกอ.

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

 ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561  (1 สิงหาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562)

  • วีดีโอขั้นตอนการเข้าสู่ระบบของผู้สำเร็จการศึกษา  คลิ๊ก
  • คู่มือกรอกข้อมูลภาวการณ์มีงานทำสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา   คลิ๊ก​

                                                        รายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามฯ และยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามฯ แยกตามสาขาวิชา (บัณฑิตกลุ่มปกติ) 

ลำดับที่

รายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม

รายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสอบถาม

  1  

   คณิตศาสตร์

   คณิตศาสตร์ 

2

   วิทยาศาสตร์ทั่วไป

   วิทยาศาสตร์ทั่วไป

3

   คอมพิวเตอร์

   คอมพิวเตอร์

4

   ฟิสิกส์

   ฟิสิกส์

5

   เคมี

   เคมี

6

   ชีววิทยา

   ชีววิทยา

7

   จุลชีววิทยา

   จุลชีววิทยา

8

   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

9

   วิทยาการคอมพิวเตอร์

   วิทยาการคอมพิวเตอร์

10

   เทคโนโลยีสารสนเทศ

   เทคโนโลยีสารสนเทศ

11

   เกษตรศาสตร์

   เกษตรศาสตร์

12

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการอาหาร

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการอาหาร

13

   สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

    สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

14

    การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม

    การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม

 

 

******* ลิงค์กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต *********

หมายเหตุ  

  1. สำหรับบัณฑิตที่ต้องการแก้ไขข้อมูลการตอบแบบสอบถาม เช่น ขณะที่กรอกแบบสอบถามขณะนั้นยังไม่มีงานทำ แต่ภายหลังจากกรอกแบบสอบถามแล้วได้งานทำ สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ ตั้งแต่หลังจากการกรอกข้อมูลครั้งแรก จนถึงวันสุดท้ายของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

  2. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

  3. สามารถกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันสุดท้ายของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

  4. ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น.

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

  • ระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษา

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

แบบบันทึกต่างๆ เกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา และคู่มืออาจารย์ผู้สอน 

ตารางเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

  • ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมที่จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2562 

รายงานสรุปโครงการปรับพื้นฐานใหม่ ประจำปี 2561

รายงานสรุปการแก้ปัญหานักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ปีการศึกษา 2560

 รายงานสรุปผลโครงการ Science Tutor ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานสรุปผลโครงการ The Dream Of Academic ประจำปี 2561

รายงานสรุปผลโครงการจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

รายงานสรุปผลโครงการบูรณาการศาสตร์สู่ชุมชน ประจำปี 2561

รายงานสรุปผลโครงการอนาซีด ประจำปี 2561

รายงานสรุปผลโครงการอ๋อกฏหมายบ้านเรา ประจำปี 2561

รายงานผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจําปี 2561​

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา