ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 (องค์ 4 - 6)

22 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ระบบสารสนเทศ

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

       ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556

       รายงานผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ที่ปฏิบัติงานอย่งต่อเนื่องไม่น้อย กว่า 3 ปี

       ขั้นตอนการับสมัครระบบออนไลน์

       ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

       ประกาศ เรือง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

       ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

  • ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

       แผนความต้องการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศและทุนต่างประเทศ ประจำปี 2559 -2564 (ฉบับสมบูรณ์)

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน

 ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียน

 ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

  •  ระบบและกลไกการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก (ทรัพยากรสารสนเทศ)

       บริการห้องค้นคว้า ปีการศึกษา 2559 

       ตำรา หนังสือ ของแต่ละหลักสูตร-สาขา  ปีการศึกษา 2559 

       ตำรา หนังสือ ของแต่ละหลักสูตร-สาขา  ปีการศึกษา 2560

       ตำรา หนังสือ ของแต่ละหลักสูตร-สาขา  ปีการศึกษา 2561

       ตำรา หนังสือ ของแต่ละหลักสูตร-สาขา  ปีการศึกษา 2562  New

​​ระบบและกลไกบริการการจัดการเรียนรู้ในระบบ e-learning

       ระบบบริหารจัดการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Learning)