ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (องค์ 1 - 6)

30 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ระบบสารสนเทศ

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด โดย สกอ.

 

 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

 ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

 ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562  (1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563)

  • วีดีโอขั้นตอนการเข้าสู่ระบบของผู้สำเร็จการศึกษา  คลิ๊ก
  • คู่มือกรอกข้อมูลภาวการณ์มีงานทำสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา   คลิ๊ก 

                                                        รายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามฯ และยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามฯ แยกตามสาขาวิชา (บัณฑิตกลุ่มปกติ) 

ลำดับที่

รายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม

รายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสอบถาม

  1  

   คณิตศาสตร์

   คณิตศาสตร์ 

2

   วิทยาศาสตร์ทั่วไป

   วิทยาศาสตร์ทั่วไป

3

   คอมพิวเตอร์ 

   คอมพิวเตอร์ 

4

   ฟิสิกส์ 

   ฟิสิกส์

5

   เคมี

   เคมี

6

   ชีววิทยา 

   ชีววิทยา

7

   จุลชีววิทยา

   จุลชีววิทยา

8

   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

9

   วิทยาการคอมพิวเตอร์

   วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

10

   เทคโนโลยีสารสนเทศ

   เทคโนโลยีสารสนเทศ

11

   เกษตรศาสตร์

   เกษตรศาสตร์

12

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการอาหาร

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการอาหาร

13

   สัตวศาสตร์ (100%)

    สัตวศาสตร์

14

    สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

    สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

 

 

******* ลิงค์กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต *********