หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

23 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสานเทศ เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยหลักสูตรมีผลการดำเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพตามตัวบ่งชี้เฉลี่ย 3.93 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดี