1. การเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน

27 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) KM การจัดการความรู้

หลักสูตรดำเนินการประสานคณะกรรมการตรวจประเมิน และจองวันที่ตรวจประเมินผ่านปฏิทินประเมินหลักสูตร และเสนอชื่อกรรมการ จำนวน ๓ คน ได้แก่ ประธานกรรมการประเมินและกรรมการประเมิน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการให้งานประกันคุณภาพ