2. การส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR)

27 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) KM การจัดการความรู้

หลักสูตรจัดทำรายงานประเมินตนเองตามแบบฟอร์มการรายงาน และส่งเอกสารรายงานพร้อมไฟล์ลิ้งค์หลักฐาน ให้งานประกันคุณภาพ ภายในวันเวลาที่ปฏิทินกำหนด หากเลยวันดังกล่าวให้หลักสูตรจัดส่งรายงานงานให้แก่คณะกรรมการประเมินด้วยตนเองโดยให้ถึงกรรมการล้วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันรับการตรวจประเมิน