3. การเตรียมสถานที่ห้องประชุมออนไลน์

27 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) KM การจัดการความรู้

หลักสูตรทำเรื่องจองห้องประชุมเรียบร้อย คณะจะตรวจสอบเครื่องมือ โสตทัศนูปกรณ์ และสร้างลิ้งค์ประเมินออนไลน์โดยใช้ Google Meet และส่งลิ้งค์นัดหมายประเมินออนไลน์ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการประเมิน