4. การเตรียมเอกสารหลักฐานออนไลน์

27 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) KM การจัดการความรู้

คณะแชร์โฟลเดอร์เก็บหลักฐาน ผ่าน One Drive ให้หลักสูตรสามารถเข้าไปอับโหลดข้อมูล โดยแยกเป็นปีการศึกษา แบ่งเป็นองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ และให้หลักสูตรนำหลักฐานที่อยู่ One Drive ลิ้งค์กับรายงานประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตร